نمودار زیر مقدار جستجوی کمله مهاجرت در گوگل توسط ایرانی ها در 3 ماه گذشته است. پیکی که میبینید مربوط به دوران سیاهی است که خبر صیانت در ایران پیچیده بود. آیا این پیک برمی گردد؟